• NOVINKY a OZNAMY

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Výsledky prijímacích skúšok - EXTERNÉ štúdium

     • Riaditeľka školy zverejňuje výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o prijatie na štúdium do 1. ročníka externej formy dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2021/2022:

      Výsledková listina prijímacieho konania EXTERNÉ 2021/2022.pdf

      (výsledky sú v inom formáte zverejnené aj v časti externé štúdium)

       

      Rozhodnutia budú uchádzačom zaslané formou poštovej zásielky dňa 24.06.2021. 

      Zápis prijatých uchádzačov bude realizovaný písomne. Inštrukcie k zápisu prijatých žiakov budú zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí. 

      Odvolať sa proti výsledkom zverejnením na webe nie je možné. Odvolať sa dá len proti výroku rozhodnutia. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov sa po zápise uvoľnia max. 2 miesta pre prijatie uchádzačov, ktorí nemohli byť prijatí z dôvodu nedostatku miesta. Odvolaniu proti rozhodnutiu o neprijatí z dôvodu nedostatku miesta nie je možné kladne vyhovieť, pokiaľ nie je voľné miesto.  

       

       

     • Oznámenie pre žiakov k nástupu na vyučovanie po odbornej praxi

     • Vážení študenti,

      dňa 31.5.2021 (v pondelok) nastupujete po výkone súvislej odbornej praxe na riadne vyučovanie v škole, ktoré bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín na školský rok 2020/2021.

      Napriek tomu, že z hľadiska platného Covid Automatu už nie je testovanie žiakov povinné, Vás chceme touto cestou požiadať, aby ste v záujme ochrany vlastného zdravia a zdravia všetkých osôb zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese využili možnosť pretestovať sa pred nástupom na riadne vyučovanie.

      Vzájomne tak dokážeme zabezpečiť ochranu všetkých osôb v škole a budeme mať lepší pocit bezpečia.

      Povinnosťou žiakov pri opätovnom nástupe do školy po odbornej praxi je však priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Podmienky vstupu do budovy školy:

      Zároveň Vám oznamujeme, že žiak, ktorý má nádchu, kašeľ, horúčku, respiračné problémy, hnačku a iné prejavy ochorenia musí zostať doma, nemôže prísť do kolektívu.

     • Rozlúčka s maturantmi

     • Dnes vás naposledy viedli kroky do vašej triedy a do školských lavíc, kde ste presedeli štyri roky, kde vedomosti tĺkli vám do hlavy. Poslednýkrát školský zvonec zvoní, život novú kapitolu otvára. Školský rok už odchádza do tôni, o vás sa už osud postará. Veľa šťastia :)

     • AKTUÁLNY OZNAM zo dňa 5.5.2021 k vyučovaniu

     • Podľa aktualizovaného materiálu k 5.5.2021, - REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a podľa regionálnej charakteristiky obmedzení na školách od 10.5.2021,  je Levický okres v ružovej farbe - I. stupeň varovania a preto sa od 10. mája 2021 mení dištančná forma vzdelávania žiakov na PREZENČNÚ FORMU VZDELÁVANIA.

      • Dňa 10. mája 2021 (pondelok) a dňa 12.05.2021 (v stredu) z dôvodu konania prijímacích skúšok v 2. termíne rozhodla riaditeľka školy o udelení riaditeľského voľňa pre žiakov 1., 2., 4. ročníka a III.C triedy. TRIEDY III.A a III.B vykonávajú od 10. mája 2021 súvislú odbornú prax v materských školách a to do 28.5.2021.

      Prezenčné vyučovanie sa bude realizovať podľa riadneho rozvrhu hodín pre školský rok 2020/2021 platného od 2. septembra 2020 a podľa ktorého sa učilo do 12.10.2020.

      UPOZORNENIE: Žiaci 1. a 2. ročníka a III.C triedy, ktorí ste ubytovaní v Školskom internáte OA LEVICE alebo v internáte SOŠ poľnohospodárskej školy Levice je potrebné, aby ste záujem o ubytovanie nahlásili triednym učiteľom najneskôr do 6.5.2021 do 10:00 hod. 

      MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

       

     • OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA pre žiakov 4. ročníka

     • Dňa 27.04.2021, pri nástupe do školy, je žiak 4. ročníka povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Pri nástupe na školské vyučovanie sa žiak preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

      Pred vstupom do budovy školy bude žiakovi zmeraná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, nemôžu vstúpiť do budovy školy a zúčastniť sa školského vyučovania.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak.pdf

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak.docx​​​​​​​

     • INFORMÁCIE pre vyučujúcich a žiakov 4. ročníka a II. PMŠ

      • termín ukončenia klasifikácie za 2. polrok školského roka 2020/2021 (uzatvorenie známok) žiakov 4. ročníka dennej formy a 2. ročníka externej formy štúdia je do 7. mája 2021 do 14:00 hod.
      • klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka dennej formy a 2. ročníka externej formy štúdia bude 10. mája 2021. 
      • ukončenie školského vyučovania pre žiakov 4. ročníka dennej formy a 2. ročníka externej formy štúdia je 14. máj 2021.
      • do 19. mája 2021 budú žiakom 4. ročníka dennej formy a 2. ročníka externej formy štúdia zverejnené výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom informačného systému školy.
      • V prípade, že žiak nebude s výsledným hodnotením niektorého maturitného predmetu súhlasiť, môže do 21. mája 2021 písomne požiadať vedenie školy o riadne konanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu. 
  • Pre študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, odhlasovania sa z obedov sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • O škole

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
    • skola@sospglevice.sk
    • 036/ 6 312 395 - sekretariát riaditeľky školy 036/ 6 312 043 - riaditeľka školy riaditelka@sospglevice.sk služobný mobil riaditeľky školy: 0917 960 132 036/6 312 395 - zástupkyňa riaditeľky školy zastupkyna@sospglevice.sk
    • Ul. F. Engelsa 3 934 29 LEVICE
    • 000162795
    • 2021171603
    • 036 / 6317 954 ekonomka@sospglevice.sk
    • 036 / 62 237 11 jedalen@sospglevice.sk
    • 036 / 62 233 64 uctovne@sospglevice.sk
   • Prihlásenie